Vznik a zánik pracovných miest v dôsledku demografie podnikov v SR v rokoch 2007 až 2013

Erik Šoltés, Tatiana Šoltésová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 28

Abstrakt

Cieľom článku je analyzovať priamy vplyv demografických udalostí podnikov, ako sú v rokoch 2007 až 2013 a urobiť regionálne porovnania medzi jednotlivými krajmi SR. Na prierezové a longitudinálne porovnávanie sú v článku použité relatívne miery: podiel zamestnaných v novovzniknutých podnikoch a podiel zamestnaných v zaniknutých podnikoch. Vlastné analýzy sme realizovali s využitím databáz Demografia podnikov 2007 až 2013, ktoré nám poskytol Štatistický úrad SR. Osobitne sme sa venovali kvantifikácii vplyvu časovej a priestorovej dimenzie na podiel zamestnaných v novovzniknutých a v zaniknutých podnikoch prostredníctvom procedúry GLM v aplikácii SAS Enterprise Guide. Táto procedúra sofistikovane spája viacfaktorovú analýzu rozptylu a regresnú analýzu. Vďaka nej sme mohli lepšie odhaliť a kvantifikovať regionálne disparity a rozdiely v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia.

Článok na stiahnutie
PDF (1,8 MB, 238 stiahnutí)