ZÁSADY PUBLIKAČNEJ ETIKY – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • Vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia (ďalej „časopis“) bol do roku 2024 výhradne Štatistický úrad SR. Od roku 2024 je časopis vydávaný Štatistickým úradom SR a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou. Časopis má tlačenú i elektronickú formu.
  • Časopis vedie redakčná rada zložená z odborníkov reprezentujúcich rôzne oblasti štatistiky a demografie. Redakčná rada rozhoduje o publikovaní článkov v časopise. S časopisom spolupracujú aj zahraniční poradcovia. Zahraniční poradcovia môžu hodnotiť jednotlivé čísla časopisu, pripravovať vlastné vedecké články a informácie, pripravovať recenzné posudky na články a navrhovať témy článkov, ktoré sú zaujímavé pre spracovanie.
  • Článkom je písomné dielo autora vrátane grafických prvkov – tabuliek, grafov, máp, obrázkov – zverejnené v časopise v tlačenej a v elektronickej forme. Až do vydania súhlasu redakčnej rady na publikovanie má predložený článok charakter návrhu článku.
  • Autorom je fyzická osoba, ktorá z poznatkov získaných z vedeckého bádania pripraví pre časopis návrh vedeckého článku. Za autora sa považuje aj fyzická osoba, ktorá na základe poverenia redakcie alebo z vlastnej iniciatívy pripraví pre časopis návrh iného ako vedeckého článku – informáciu, recenziu publikácie, poznámku, glosu, rozhovor a pod. (ďalej „návrh iného článku“). Návrhy vedeckých článkov i návrhy iných článkov môžu mať jedného alebo viacerých autorov (spoluautorov). Aj na návrhy iných článkov sa vzťahujú zásady tejto publikačnej etiky.
  • Návrhy vedeckých článkov podliehajú recenzii. Recenzné konanie je obojstranne anonymné, t. j. autori nedostávajú informácie o tom, kto návrhy ich vedeckých článkov recenzoval, podobne ako recenzentom redakcia neposkytuje informácie o autoroch návrhov vedeckých článkov, na ktoré vystavujú recenzné posudky.
  • Na návrhy iných ako vedeckých článkov sa recenzné posudky nevypracúvajú. Informácie, recenzie publikácií, poznámky, glosy, rozhovory a ďalšie návrhy iných článkov môžu byť zverejnené iba po schválení redakčnou radou.
  • Slovenská štatistika a demografia je časopis s otvoreným prístupom, čo znamená, že celý obsah je bez poplatku, voľne dostupný užívateľom, pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa. Používateľom je povolené čítať, sťahovať, kopírovať, tlačiť, prehliadať alebo odkazovať na plné texty článkov alebo ich používať na iný zákonný účel bez predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora za predpokladu citovania zdroja.
  • Všetky publikované články sú chránené autorskými právami. Autorské práva sú zachované bez obmedzenia. Časopis Slovenská štatistika a demografia si vyhradzuje právo na prvé publikovanie článku. Autor má zachované práva na ďalšie publikovanie bez obmedzení. Autor s udelením súhlasu na publikovanie článku (diela) v časopise udeľuje vydavateľovi súhlas na: zverejnenie článku v elektronickej podobe a v tlačenej podobe, súhlas s vyhotovením rozmnoženín diela v elektronickej podobe a tlačenej podobe, súhlas na predaj čísla časopisu, ktorého súčasťou je článok, súhlas na použitie diela alebo akejkoľvek jeho časti v propagačných materiáloch, súhlas na zaradenie diela do akejkoľvek databázy. Uvedené ustanovenia platia pre územie celého sveta, bez vecného a časového obmedzenia. Vydavateľ je povinný dielo používať výhradne s uvedením mena a priezviska autora. Licenčné podmienky obsahuje licenčná zmluva na vydanie diela.
  • Pre návštevníkov stránky je dostupná informácia o počte zobrazení základnej charakteristiky článku a o počte stiahnutí článku a kompletného čísla časopisu.  Sumárny počet stiahnutí jednotlivých čísiel časopisu: počet stiahnutí kompletného čísla časopisu z archívu časopisu dostupného na webovom sídle Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) + počet stiahnutí kompletného čísla časopisu z tohto webového sídla, kde sa kompletný archív nachádza od roku 2020.

PROCES KONTROLY KVALITY ČLÁNKOV

Návrhy článkov autori zasielajú redakcii, ktorú navonok zastupuje výkonný redaktor. Výkonný redaktor každý doručený návrh článku skontroluje, redakcia má právo odmietnuť návrh článku, ktorý nekorešponduje s odborným zameraním časopisu, nerešpektuje jeho vedecký charakter, alebo ak zistí, že zaslaný návrh článku je v rozpore so zásadami publikačnej etiky. Redakcia potvrdzuje autorovi prijatie návrhu článku. Výkonný redaktor skontroluje formálne náležitosti návrhu článku podľa pokynov pre autorov. Návrh článku zrediguje a ak je to potrebné, odporúča autorom doplnenie obsahu návrhu článku, štylistické a iné úpravy textu a grafických prvkov. Po týchto úpravách sú v návrhu článku odstránené osobné údaje autora (meno, priezvisko), pracovisko, profesijný životopis a vo vlastnostiach dokumentu autor. Proces výberu recenzenta návrhu článku je anonymný. Recenznému konaniu podliehajú návrhy vedeckých článkov, návrhy iných ako vedeckých článkov nepodliehajú recenzii. Návrhy iných článkov – články informatívneho charakteru (informatívny článok, informácia, rozhovor, recenzia publikácie, názor) môžu byť zverejnené iba po schválení redakčnou radou. Recenzentov vedeckých článkov odporúčajú redakcii členovia redakčnej rady. Výkonný redaktor pri objednávaní recenzných posudkov prihliada na to, aby recenzenti neboli z rovnakého pracoviska ako autori návrhov vedeckých článkov. Recenzné konanie je obojstranne anonymné, t. j. autori nedostávajú informácie o tom, kto návrhy ich vedeckých článkov recenzoval, podobne ako recenzentom redakcia neposkytuje informácie o autoroch návrhov vedeckých článkov, na ktoré vystavujú recenzné posudky. Autorovi článku je doručený recenzný posudok bez osobných údajov recenzenta (meno, priezvisko) a vo vlastnostiach dokumentu je odstránený recenzent. Ak sa autori vedeckých článkov nestotožnia s návrhmi a odporúčaniami recenzentov, majú právo prostredníctvom výkonného redaktora časopisu informovať o tom redakčnú radu. Autori majú právo vziať späť návrhy vedeckých článkov, ak sa nestotožnia so stanoviskom redakčnej rady. Redakcia je povinná rozhodnutie autorov rešpektovať. Redakčná rada rozhoduje o publikovaní návrhov článkov v časopise Slovenská štatistika a demografia. Výsledné stanovisko redakčnej rady je pre autorov návrhov článkov záväzné.