PUBLIKAČNÁ ETIKA RECENZENTOV

  • Recenzentov vedeckých článkov odporúčajú redakcii členovia redakčnej rady. Výkonný redaktor pri objednávaní recenzných posudkov prihliada na to, aby recenzenti neboli z rovnakého pracoviska ako autori návrhov vedeckých článkov.
  • Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autormi a subjektmi financujúcimi výskum, ktorý je obsahom návrhov vedeckých článkov. Recenzenti bezodkladne oznámia redakcii, či môžu/nemôžu vypracovať recenzné posudky na predložené návrhy vedeckých článkov v termínoch, ktoré stanoví redakcia.
  • Recenzent vypracuje recenzný posudok a na požiadanie redakcie vyplní aj osobitný dotazník k recenznému posudku. Vyjadruje sa v ňom ku kvalite, k originalite, invencii a prínosu návrhu vedeckého článku. Recenzný posudok a osobitný dotazník zašle redakcii v určenom termíne e-mailom a následne obidva podpísané dokumenty doručí redakcii aj v listinnej forme.
  • Recenzenti hodnotia obsahovú i formálnu stránku predložených návrhov vedeckých článkov. Sú povinní upozorniť na prípadné odborné pochybenia autorov, ako aj ďalšie nedostatky návrhov vedeckých článkov. Recenzenti taktiež upozornia redakciu, ak zistia, že podobné vedecké články boli už publikované v iných časopisoch alebo zborníkoch, resp. že autori v návrhoch vedeckých článkov na podporu svojich tvrdení nepoužili relevantné zdroje.
  • Recenzný posudok má byť napísaný stručne, vecne a zrozumiteľne, ak je to možné, s cieľom pomôcť zlepšiť výslednú verziu návrhu vedeckého článku po obsahovej i formálnej stránke. Nežiaduci je agresívny tón recenzenta znevažujúci autora, ako aj osobná kritika autora recenzentom.
  • Recenzné posudky musia byť objektívne a sú dôverné. Redakcia ich anonymne (bez mien recenzentov) poskytuje výlučne autorom návrhov vedeckých článkov a členom redakčnej rady ako podklad na rozhodovanie o tom, či návrh vedeckého článku môže byť publikovaný v časopise.