SSaD

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA

recenzovaný vedecký časopis so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA je jediný recenzovaný vedecký časopis so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov. Propagujeme miesto a význam slovenskej štatistiky v Európskom štatistickom systéme, spoluprácu Eurostatu a národných štatistických úradov pri harmonizácii zisťovaní a multidimenzionálny rozmer štatistiky. Podporujeme rozvoj štatistickej teórie a jej prepojenie s praxou. Naším cieľom je prispievať k využiteľnosti štatistických výstupov v rôznych oblastiach a k zvyšovaniu ich kvality a efektivity.

Vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia bol do roku 2024 výhradne Štatistický úrad Slovenskej republiky. Od roku 2024 je časopis vydávaný Štatistickým úradom SR a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou. Publikujeme analytické články, prognózy, názory, diskusné príspevky, recenzie, rozhovory, informácie a oznamy z rôznych oblastí štatistiky (národné účty, produkčné štatistiky, sociálne štatistiky, štatistika životného prostredia a pod.) a demografie (demografická štatistika, teoreticko-metodologické východiská demografie, historická demografia a pod.), vrátane sčítania obyvateľov, domov a bytov ako neodmysliteľnej súčasti demografickej štatistiky.

Časopis vychádza štyrikrát ročne v tlačenej a elektronickej podobe, vždy k 15. januáru, 15. aprílu, 15. júlu a 15. októbru. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Od roku 2014 jednotlivé čísla časopisu zverejňujeme aj v elektronickej podobe. Názvy článkov, abstrakty, kľúčové slová a resumé článkov sú aj v anglickom jazyku.

Open access

Slovenská štatistika a demografia je časopis s otvoreným prístupom (open access) čo znamená, že celý obsah je bez poplatku, voľne dostupný užívateľom na tejto webovej stránke, pri zachovaní všetkých pravidiel autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa.

Redakčná rada

 • PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD.
  (predsedníčka redakčnej rady)

  Štatistický úrad SR
  Slovenská republika
 • Ing. Mikuláš Cár, PhD.
  Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
  Slovenská republika
 • Ing. Ján Haluška, PhD.
  INFOSTAT
  Slovenská republika
 • Ing. Helena Glaser-Opitzová
  Štatistický úrad SR
  Slovenská republika
 • doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Slovenská republika
 • prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  Slovenská republika
 • Ing. Boris Vaňo
  INFOSTAT – Výskumné demografické centrum
  Slovenská republika

Zahraniční poradcovia

 • Dr. Gabriela Czanner
  Faculty of Engineering and Technology, Liverpool John Moores University
  Veľká Británia
 • doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
  Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
 • Dr. Estefanía Mourelle Espasandín
  Facultad de Economía y Empresa, Universidade da Coruña
  Španielsko
 • Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D
  Joint Research Centre, European Commission
  Taliansko
 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
  Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
  Česká republika
 • prof. Mag. Dr. Milan Stehlik
  Institute of Statistics, University of Valparaíso
  Čile
  Department of Applied Statistics, Johannes Kepler University
  Rakúsko