ZODPOVEDNOSŤ VYDAVATEĽA

  • Vydavateľ poveruje vydávaním časopisu redakciu. Redakciu časopisu zastupuje navonok výkonný redaktor.
  • Redakcia potvrdzuje autorovi prijatie návrhu článku. Má právo odmietnuť návrh článku, ktorý nekorešponduje s odborným zameraním časopisu, nerešpektuje jeho vedecký charakter, alebo ak zistí, že zaslaný návrh článku je v rozpore s týmito zásadami publikačnej etiky.
  • Výkonný redaktor predtým ako zašle návrhy vedeckých článkov recenzentom skontroluje, či spĺňajú formálne náležitosti podľa pokynov pre autorov. Návrhy článkov zrediguje a ak je to potrebné, odporúča autorom doplnenie obsahu návrhu článku, štylistické a iné úpravy textu a grafických prvkov.
  • Výslednú jazykovú úpravu článkov (kontrola textov v slovenskom, českom a anglickom jazyku) zabezpečuje redakcia časopisu v spolupráci s jazykovými redaktorkami, v prípade potreby v spolupráci s autormi článkov.
  • Výkonný redaktor v komunikácii s autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady kladie dôraz na korektnosť, objektívnosť a nestrannosť. Upozorňuje redakčnú radu na prípadné podozrenia z konfliktov záujmov a ich možné dôsledky.
  • Redakcia chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu s autormi a recenzentmi.
  • Redakcia zverejňuje na webe pokyny pre autorov článkov a v prípade potreby ich so súhlasom redakčnej rady aktualizuje.
  • Po schválení redakčnou radou redakcia zabezpečuje zverejnenie a aktualizáciu zásad publikačnej etiky na webe. Na pravidlá publikačnej etiky neustále upozorňuje autorov i recenzentov.