ZODPOVEDNOSŤ REDAKČNEJ RADY

  • Redakčná rada garantuje záväznosť zásad publikačnej etiky a ich dodržiavanie všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tvorbe časopisu.
  • Redakčná rada udržiava vedeckú úroveň časopisu. Upozorňuje autorov na nedostatky alebo prípadné odborné pochybenia a vydáva súhlas na publikovanie návrhov článkov.
  • Redakčná rada schvaľuje obsah jednotlivých čísel časopisu. Právom redakčnej rady je nezaradiť návrh vedeckého článku ihneď po jeho schválení do najbližšieho čísla časopisu.
  • Redakčná rada nemôže vydať súhlas na publikovanie nerecenzovaného návrhu vedeckého článku.
  • Redakčná rada preskúmava podozrenia z porušenia publikačnej etiky. Závažné porušenia sa potrestajú ukončením spolupráce s porušiteľom na celé obdobie vydávania časopisu.