INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV

Príspevky prijímame v slovenskom, v českom a v anglickom jazyku. Musia rešpektovať odborné zameranie časopisu a jeho vedecký charakter. Zaslaný príspevok nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise, ani uverejnený v odbornej a inej tlači. Príspevky sú recenzované. Oponentské konanie je obojstranne anonymné. Konečné rozhodnutie o publikovaní článku vydáva redakčná rada.

Príspevky zasielajte v elektronickej forme vo formáte MS Word alebo Open Office, typ písma Arial, veľkosť 12, riadkovanie 1. Nad titulkom treba uviesť meno autora a jeho pracovisko.

Súčasťou príspevku je abstrakt (základný opis cieľa a spôsobu spracovania faktov v rozsahu do 100 slov), kľúčové slová (maximálne 5), resumé (stručné zhrnutie obsahu článku s dôrazom na jeho prínos a najvýznamnejšie závery (v rozsahu do 500 slov), profesijný životopis (v rozsahu do 120 slov) a kontakt (e-mailová adresa autora). Názov článku, abstrakt, kľúčové slová a resumé poskytne autor aj v anglickom jazyku. Zoznam použitej literatúry v abecednom poradí s úplnými bibliografickými údajmi sa uvádza na konci článku. Odkazy na literatúru sa uvádzajú v texte číslami v hranatých zátvorkách. Poznámky s poradovým číslom sú umiestnené pod čiarou na príslušnej strane textu, ku ktorému sa vzťahujú.

Rozsah vedeckých článkov je okolo 15 normostrán, informatívnych článkov 6 normostrán, recenzie, rozhovory a informácie publikujeme v rozsahu 3 normostrany. Tabuľky, mapy, grafy a obrázky musia mať názov a uvedený zdroj údajov; odporúčame, aby kopírovali šírku textu. Skratky sa používajú len minimálne, pri prvom použití je potrebné skratku v zátvorke rozpísať. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textu. Pozrite si aj podrobné Pokyny pre autorov článkov nižšie.

POKYNY PRE AUTOROV ČLÁNKOV

ŠTRUKTÚRA ČLÁNKU TYP A VEĽKOSŤ PÍSMA SPRESNENIE
MENO/MENÁ AUTORA/AUTOROV ARIAL 12 meno, PRIEZVISKO bold (priezvisko VEĽKÉ PÍSMENÁ)
Názov pracoviska Arial 12 zarovnať, bold
NÁZOV PRÍSPEVKU v slovenskom jazyku ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, centrovať
NÁZOV PRÍSPEVKU v anglickom jazyku ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, centrovať
ABSTRAKT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text abstraktu v slovenčine (max. 100 slov) Arial 12 zarovnať, jednoduché riadkovanie
ABSTRACT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text abstraktu v angličtine Arial 12 zarovnať, jednoduché riadkovanie
KĽÚČOVÉ SLOVÁ (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold

Kľúčové slová v slovenčine

(max. 5)

Arial 12 zarovnať
KEY WORDS (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Kľúčové slová v angličtine Arial 12 zarovnať
Vlastný text príspevku (JEDNODUCHÉ RIADKOVANIE) v členení:
1. ÚVOD (NADPIS) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text úvodu Arial 12 odseky, zarovnať
2., 3 … NÁZVY KAPITOL (nadpis) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text kapitol Arial 12 odseky, zarovnať
4. ZÁVER (nadpis) ARIAL 12 číslovanie arabskými číslicami, VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Text záveru Arial 12 odseky, zarovnať
Poznámky pod čiarou Arial 10 Číslovanie na príslušnej strane, kurzíva, zarovnať
LITERATÚRA (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold
Zoznam literatúry Arial 12 v abecednom poradí podľa priloženého vzoru*
RESUMÉ (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
Text resumé v slovenčine (max. 500 slov) Arial 12 zarovnať
RESUME (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
Text resumé v angličtine (max. 500 slov) Arial 12 zarovnať
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS (názov) Arial 11 VEĽKÉ PÍSMENÁ, kurzíva, bold, zarovnať
Text profesijného životopisu (max. 120 slov) Arial 11 kurzíva, zarovnať
KONTAKT (názov) ARIAL 12 VEĽKÉ PÍSMENÁ, bold, zarovnať
E-mailová adresa autora Arial 12 zarovnať
Tabuľky, mapy, grafy a obrázky
Tabuľka č. 1: Názov, Graf č. 1: Názov, Mapa č. 1: Názov, Obrázok č. 1: Názov, (umiestnenie nad tabuľkou, grafom, mapou, obrázkom) Arial 11 číslovanie arabskými číslicami, kurzíva, bold, zarovnať
Zdroj údajov: (umiestnenie pod tabuľkou, grafom, mapou, obrázkom) Arial 11 kurzíva, bold, zarovnať

*VZOR zoznamu literatúry (v abecednom poradí, zarovnať):

MONOGRAFIE
[1] Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania. Rozsah. ISBN.

Príklad:
[1] LISÝ, J. – PETRIČOVÁ, J. – ČAPLÁNOVÁ, A.: Dejiny ekonomických teórií: Vývoj ekonomickej vedy. 2. vyd. Bratislava: Elita, 1999. 309 s. ISBN 80-855323-93-1.

ČLÁNKY
[2] Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov. In: Autor 1 – Autor 2 – Autor 3 monografie, zborníka: Názov. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania, Rozsah.

Príklad:
[2] MARŠÁLEK, L.: Vzdálená hybridizace. In: Hraška, Š. et al.: Genetika rastlín. Bratislava: Príroda, 1990, s. 171 – 178.