PUBLIKAČNÁ ETIKA AUTOROV

  • Návrh vedeckého článku zaslaný redakcii časopisu Slovenská štatistika a demografia nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise, ani uverejnený v odborných a iných periodikách. Aj predložené návrhy iných článkov musia byť originálne (nikde nepublikované).
  • Ak autor predkladá redakcii prepracovaný alebo doplnený návrh vedeckého článku, v poznámke na konci textu uvedie rozsah prepracovania/doplnenia a zverejní informácie o tom, kedy a kde bol publikovaný pôvodný článok.
  • Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť údajov, ktoré sú obsahom návrhov vedeckých a iných článkov, vrátane osobných údajov, ktoré sa zverejňujú v súlade s pokynmi pre autorov. Zodpovedajú ďalej za správnosť a presnosť použitej metodiky, interpretácie záverov článkov, ako aj za správne a presné citovanie literatúry a prameňov použitých v návrhoch vedeckých článkov. Plagiátorstvo a využívanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné a považuje sa za závažné porušenie publikačnej etiky.
  • Ak má návrh článku viacerých autorov, dohodnú sa medzi sebou na poradí, v akom sa uvedú ich mená. Ako spoluautor nesmie byť uvedená osoba, ktorá sa významným spôsobom nepodieľala na príprave a vypracovaní návrhu vedeckého článku, resp. neuskutočnila vlastný výskum, ktorého poznatky sú obsahom predloženého návrhu vedeckého článku, ani osoba, ktorá neodsúhlasila finálnu verziu návrhu článku, resp. nedala súhlas na publikovanie svojho mena v zozname spoluautorov.
  • Autori sú povinní zverejniť na konci návrhov vedeckých článkov všetky verejné zdroje, z ktorých sa financoval ich výskum alebo publikovanie výsledkov obsiahnutých v návrhoch vedeckých článkov, ako aj inú formu podpory.
  • Autori sú povinní aktívne spolupracovať s redakciou časopisu počas recenzného konania, odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré ich upozornia recenzenti, a ihneď oznámiť redakcii všetky závažné chyby a nepresnosti v článkoch aj v prípade, ak ich dodatočne zistia sami.
  • Ak sa autori vedeckých článkov nestotožnia s návrhmi a odporúčaniami recenzentov, majú právo prostredníctvom výkonného redaktora časopisu informovať o tom redakčnú radu. V takýchto prípadoch redakčná rada postupuje podľa osobitných pravidiel. Výsledné stanovisko redakčnej rady je pre autorov návrhov článkov záväzné.
  • Autori majú právo vziať späť návrhy vedeckých článkov, ak sa nestotožnia so stanoviskom redakčnej rady. Redakcia je povinná rozhodnutie autorov rešpektovať.
  • Nie sú zavedené poplatky spojené so spracovaním a uverejňovaním príspevkov. Od autorov sa nevyžadujú poplatky za podanie článku do redakcie. Od autorov sa nevyžaduje, aby prispeli k nákladom na spracovanie, formátovanie alebo ukladanie publikácií.
  • Časopis je archivovaný v Slovenskej národnej knižnici, v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v ostatných univerzitných a vysokoškolských knižniciach v Slovenskej republike.