Priestorová diferenciácia rozmiestnenia obyvateľstva v kontexte súčasného pobytu v Slovenskej republike k 1. 1. 2021

Kristián Óvári, Martin Kočiš, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 5 – 29

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá porovnaním vybratých charakteristík obyvateľstva na trvalom a súčasnom pobyte podľa údajov zo SODB 2021. Detailnejšie sa zameriava jednak na metodiku zberu údajov o súčasnom pobyte ale najmä na interpretáciu výsledkov a priestorovú diferenciáciu trvalého a súčasného pobytu na rôznych úrovniach – od celoštátnej úrovne až po obce. Ďalšie kapitoly obsahujú popis vybraných socioekonomických charakteristík obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí ako aj vplyv rozdielnosti skúmaných pobytov na zmenu indexu starnutia na jednotlivých územných úrovniach.

Článok na stiahnutie
PDF (3,1 MB, 172 stiahnutí)