Pracovné miesta s nízkym rizikom ohrozenia automatizáciou v podmienkach Slovenskej republiky

Michal Hrnčiar, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 24 – 38

Abstrakt

OECD predpovedá Slovenskej republike (ďalej len „SR“) ohrozenie pracovných miest automatizáciou na úrovni cca 60 %. Tento údaj potvrdzujú aj ďalšie zahraničné štúdie, ktoré zaraďujú SR medzi krajiny s najvyšším podielom ohrozených pracovných miest. Málo prebádanou oblasťou sú však pracovné miesta s nízkym rizikom ohrozenia automatizáciou, ktoré by v horizonte najbližších rokov nemali byť nahradené technológiami. Predkladaný článok si kladie za cieľ identifikovať zoznam zručností, ktoré sú v súčasnosti a budúcnosti ťažko nahraditeľné strojmi, prepojiť ich s konkrétnymi zamestnaniami v SR a vyčísliť tak podiel pracovných miest s nízkym rizikom ohrozenia automatizáciou na najbližšie roky.

Článok na stiahnutie
PDF (2,4 MB, 13 stiahnutí)

Menu