Pandémia ochorenia Covid-19 v roku 2020 a niektoré charakteristiky úmrtnosti na Slovensku

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 59 – 74

Abstrakt

Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 výrazným spôsobom zasiahla do epidemiologickej situácie, zdravotného stavu a v mnohých prípadoch aj úmrtnostných pomerov viacerých štátov sveta. Aj keď sa spočiatku zdalo, že Slovensko by mohlo byť určitou výnimkou, vývoj najmä v posledných mesiacoch roka 2020 naplno demonštroval negatívne účinky tohto ochorenia. Boli sme svedkami nielen dramatického nárastu počtu ochorení, s tým súvisiacich vážnych stavov vyžadujúcich hospitalizáciu, ale postupne sa tiež zvyšoval aj počet zomretých osôb na COVID-19 alebo s týmto ochorením. Z demografického hľadiska je práve pri procese úmrtnosti ako prvom možné identifikovať dosahy špecifickej situácie panujúcej na Slovensku v roku 2020. To je aj hlavným cieľom predloženého príspevku. Budeme sa snažiť identifikovať vývoj hlavných ukazovateľov procesu úmrtnosti v poslednom desaťročí v komparácii so stavom, ktorý priniesol rok 2020. Následne sa pokúsime prostredníctvom niektorých pokročilejších analytických techník poukázať na hlavné príčiny týchto zmien a určiť možný rozsah vplyvu ochorenia COVID-19. Na záver sa pokúsime o konštrukciu odhadu možného obrazu úmrtnostných pomerov na Slovensku bez pôsobenia pandémie COVID-19.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 237 stiahnutí)