Niektoré nové prístupy k analýze populačného starnutia

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 23 – 35

Abstrakt

Populačné starnutie predstavuje jeden z najvýznamnejších fenoménov 21. storočia. Všetky demograficky vyspelé populácie čelia a budú čeliť bezprecedentnému a v mnohých aspektoch dynamicky sa prehlbujúcemu procesu starnutia. Aj napriek rýchlym zmenám v tomto procese väčšina používaných analytických prístupov využíva konvenčné nástroje a pohľady. Tie však nemôžu plne zachytiť celú šírku tohto komplexného procesu, pričom navyše často dokonca poskytujú jeho skreslený obraz. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré nové prístupy k analýze populačného starnutia rozvíjajúce sa v poslednom období a priblížiť ich najmä slovenskej vedeckej obci, ktorá ich zatiaľ výraznejšie nereflektuje. Budeme sa snažiť poukázať na potrebu aplikácie týchto nových prístupov, ich výhody a možnosti praktickej konštrukcie. Okrem toho zdôrazníme niektoré praktické požiadavky presunu pozornosti od klasického prístupu nazerania na vek a starnutie k novým indikátorom, ktoré komplexnejšie nazerajú na proces starnutia.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 158 stiahnutí)

Menu