Demografický vývoj a jeho reflexia v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Prípadová štúdia Nitrianskeho a Trnavského kraja

Branislav Bleha, Viktória Farbiaková, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 36 – 45

Abstrakt

TV štúdii sa analyzujú a hodnotia rozličné aspekty zahrnutia demografického vývoja do analytickej a plánovacej časti programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to na príklade veľkých vidieckych obcí s viac ako 2 000 obyvateľmi nachádzajúcimi sa v Nitrianskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Bol vypracovaný hodnotiaci systém, na základe ktorého sa hodnotila kvalita demografickej časti v tomto dôležitom plánovacom dokumente. Hodnotili sa rozličné atribúty, počnúc formálnymi náležitosťami, úrovňou príloh, ďalej čitateľnosť textu, explanácia faktov, kvalita a rozsah prognózy, ako aj samotné návrhy opatrení.

Článok na stiahnutie
PDF (1,2 MB, 234 stiahnutí)