Vývoj participácie na trhu práce v SR v čase pandémie

Alexander Karšay, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 22 – 31

Abstrakt

Príspevok poskytuje pohľad na základné ukazovatele vývoja na trhu práce v SR, s dôrazom na participáciu. Z toho sa následne vyvodzujú závery pre vývoj miery nezamestnanosti a participácie v najbližších štvrťrokoch. Využívajú sa pritom údaje Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) a vývoj v SR sa porovná aj s ostatnými krajinami V4. Detailnejšie sa venujeme pohľadu na skladbu nárastu ekonomickej neaktivity v 1. polroku 2020, z ktorej časť možno považovať za dočasnú. Pravdepodobne už v krátkom čase bude dochádzať k návratu týchto obyvateľov späť do kategórie ekonomickej aktivity, v úvodnej fáze pri utlmenej výkonnosti ekonomiky najmä do nezamestnanosti.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 249 stiahnutí)