Využitie regresnej analýzy pri modelovaní úmrtnosti v životnom poistení

Tatiana Šoltésová, Jana Kútiková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 75 – 86

Abstrakt

Cieľom príspevku je predstaviť a aplikovať vybrané parametrické modely úmrtnosti na modelovanie úmrtnosti žien a mužov na Slovensku v roku 2018. Vybrané modely úmrtnosti sú analyzované ako regresné modely, ktoré zahŕňajú regresnú funkciu a náhodnú zložku. Na modely úmrtnosti teda nazeráme ako na štatistické (stochastické) modely, pre ktoré na základe empirických údajov o pravdepodobnosti úmrtia v rôznom veku osôb (osobitne mužov a žien) je potrebné odhadnúť parametre regresnej funkcie. Parametre vybraných modelov úmrtnosti budeme odhadovať iteračnými metódami nelineárnej regresnej analýzy v softvéri SAS, resp. prostredníctvom jeho aplikácie SAS Enterprise Guide.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 360 stiahnutí)