Využitie hrubých mier pri tvorbe Webbovej typológie celkového prírastku obyvateľstva: Aplikácia na úroveň obcí Slovenskej republiky v období 1988 – 2016

Ondrej Oravec, Pavol Ďurček, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 16

Abstrakt

Hlavným cieľom príspevku je vypočítať hrubé miery prirodzeného prírastku a migračného salda a použiť ich pri zostrojení Webbovej typológie. Porovnávame zmeny medzi tromi sledovanými obdobiami, konkrétne v rokoch 1988 – 1992, 2000 – 2004, 2012 – 2016 v obciach Slovenskej republiky. Lokalizujeme oblasti najväčších zmien alebo najsilnejšej rezistencie pri porovnávaní všetkých časových rezov s prihliadnutím na vývoj vybraných demografických ukazovateľov a na regionálnu diferenciáciu. Predovšetkým analýza prvého sledovaného obdobia by nebola možná bez digitalizácie analógového zdroja údajov. Tiež sme vyriešili problém rozdielneho územno-správneho členenia za jednotlivé obdobia. Poukázali sme na diferenciáciu jednotlivých oblastí a na oblasti s najväčšou rezistenciou a najväčšími premenami počas sledovaných období.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 408 stiahnutí)