Využitie bayesovského prístupu pri odhade podielu a možnosti jeho aplikácie v ekonomickej praxi

Eva Kotlebová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Ivan Láska, TREXIMA Bratislava, Slovenská republika

Strany: 3 – 17

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá bodovým odhadom parametra binomického rozdelenia. V porovnaní so štandardným prístupom, v ktorom sa na jeho odhad používa
výberový podiel, bayesovský prístup zohľadňuje aj iné dostupné informácie o skúmanom probléme. Na bodový odhad podielu sa v bayesovskej štatistike využíva
konjugovaný systém binomické/beta.
V príspevku sa ako kritérium kvality bodového odhadu používa stredná kvadratická chyba. Ukázali sme, že sa prostredníctvom vhodnej voľby parametrov apriórneho rozdelenia vždy dá nájsť taký interval, na ktorom je stredná kvadratická chyba bayesovského bodového odhadu menšia ako stredná kvadratická chyba klasického bodového odhadu. Navrhli sme algoritmus na stanovenie bayesovského odhadu na vopred stanovenom intervale.

Článok na stiahnutie
PDF (781,7 KB, 134 stiahnutí)

Menu