Vyhodnotenie štatistického zisťovania o spaľovacích zariadeniach a spotrebe palív v domácnostiach

Janka Szemesová, Marcel Zemko, Martin Petráš, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská republika
Boris Frankovič, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 72 – 93

Abstrakt

Sektor domácností je kľúčová kategória z hľadiska produkcie emisií do ovzdušia na Slovensku a predstavuje približne 10 % podiel na celkových emisiách skleníkových plynov (v rámci sektora energetika – spaľovanie palív je podiel domácností približne 30 %). Medzi najvýznamnejšie kľúčové kategórie emisií skleníkových plynov na Slovensku patrí výroba elektriny a tepla, výroba ocele a železa, výroba cementu a vápna a cestná doprava. Energetická spotreba v domácnostiach sa bilancuje podľa jednotlivých typov palív a to hlavne podľa zemného plynu (plynné palivá), pevných palív (uhlie) a biomasy (hlavne palivového dreva). Zatiaľ čo údaje za plynné palivá a ich spotrebu sú medziročne konzistentné a presné vďaka dostupnosti štatistiky, ktorú vedú a poskytujú dodávatelia zemného plynu, spotreba pevných palív a biomasy (hlavne palivového dreva) nie je k dispozícii a takýto priamy zdroj údajov chýba. V dôsledku nepresností a nekonzistentností, ktoré boli zaznamenané v predchádzajúcich rokoch medzi údajmi hlásenými Slovenským hydrometeorologickým ústavom (údaje dostupné v databáze stacionárnych [1] zdrojov znečisťovania ovzdušia – Národného emisného informačného systému [NEIS]) a Štatistickým úradom SR, experti z obidvoch inštitúcií sa rozhodli zlepšiť a zharmonizovať poskytované údaje ohľadom energetickej bilancii domácností s individuálnym vykurovaním. V roku 2017 prebehlo prvé pilotné štatistické zisťovanie v domácnostiach v rámci projektového grantu podporeného Eurostatom s názvom „Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov“. Výsledky projektu boli publikované a prezentované na viacerých podujatiach, napríklad na medzinárodnej konferencii Ochrana ovzdušia, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách v dňoch 11. až 13. novembra 2019. Spolupráca so Štatistickým úradom SR pokračovala a vyústila do druhého rozsiahlejšieho štatistického zisťovania na dvojnásobnej vzorke domov v roku 2019. Táto aktivita s pomocou zainteresovaných inštitúcií a organizácií potvrdila pôvodné výsledky a zlepšila informácie o spotrebe dreva v domácnostiach. Článok sumarizuje výsledky štatistického zisťovania z roku 2019 a porovnáva ich s výsledkami získanými v pilotnom zisťovaní v roku 2017.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 254 stiahnutí)