Vplyv populačných procesov na starnutie obyvateľstva v krajinách V4

Marcela Káčerová, Gabriela Nováková, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 47 – 62

Abstrakt

Populačné starnutie je typickou črtou populačného vývoja vo väčšine krajín sveta. V každej populácii je však tento proces špecifický – či už časovaním nástupu, svojím priebehom alebo samotným mechanizmom pôsobenia faktorov modifikujúcich proces populačného starnutia. Z globálneho hľadiska zaznamenáva tento proces najintenzívnejší vývoj práve v populácii Európy. Cieľom článku je analýza populačného starnutia obyvateľstva krajín V4 v rokoch 1980 – 2012. Pozornosť zameriame na štúdium zmien vekovej štruktúry obyvateľstva a analýzu mechanizmu pôsobenia hlavných demografických procesov (pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia) na proces populačného starnutia. Identifikujeme a kvantifikujeme vplyv troch demografických procesov na populačné starnutie krajín V4 v rokoch 1980 – 2012.

Článok na stiahnutie
PDF (969,9 KB, 75 stiahnutí)

Menu