Typológia peňažných výdavkov domácností na Slovensku

Mária Vojtková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 28 – 39

Abstrakt

Článok sa zameriava na analýzu štruktúry výdavkov domácností SR v rokoch 2008 až 2012. Hlavným cieľom je odhaliť nové hypotetické premenné (hlavné komponenty), ktoré stoja v pozadí a pomocou ktorých možno identifikovať skupiny vzájomne prepojených výdavkových položiek. Doplňujúcim cieľom je zaznamenať základné odlišnosti v štruktúre a vývoji čistých peňažných výdavkov domácností SR za sledované roky. Zjednodušene možno náš cieľ sformulovať ako zmapovanie výdavkov slovenského spotrebiteľa, pričom rozsah a typická spotreba obyvateľstva v značnej miere súvisia s finančným zdravím domácností.

Článok na stiahnutie
PDF (724,6 KB, 196 stiahnutí)