Stručný prehľad výskytu infekčných chorôb na Slovensku do 1. polovice 20. storočia

Pavol Tišliar, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika

Strany: 7 – 19

Abstrakt

Bádanie v oblasti dejín zdravotníctva patrí na Slovensku k pomerne úzko špecializovaným témam. Prakticky až posledný „pandemický rok“ sa stal akýmsi bádateľským medzníkom, ktorý upriamuje pozornosť najmä na dejiny epidémií. Aj na Slovensku vzniklo množstvo článkov, ale aj publikácií, ktoré sa snažia osvetliť vývoj spoločnosti v takýchto krízových obdobiach. Príspevok sa venuje dejinám vybraných epidémií, ktoré sa spájajú s územím súčasného Slovenska do 1. pol. 20. storočia. Pomenúva významnejšie medzníky v epidemických dejinách a poukazuje na reakciu a správanie sa spoločnosti prijímaním rôznych opatrení (praktických, legislatívnych). Predstavuje tak historický úvod k tematicky pripravovanému číslu Slovenskej štatistiky a demografie zameranému na problematiku súčasných pandemických pomerov.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 185 stiahnutí)