Sociálno-ekonomická podmienenosť správania mladých ľudí vo vzťahu k zdraviu

Roman Džambazovič, Daniel Gerbery, Ján Sopóci, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 81 – 99

Abstrakt

Príspevok sa venuje skúmaniu sociálno-ekonomických a kultúrno-behaviorálnych faktorov zdravotného stavu mladých ľudí na Slovensku. Na základe údajov z Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS) z roku 2014 autori analyzujú sociálnoekonomickú podmienenosť výskytu rizikového správania mladých ľudí na Slovensku vo vzťahu k svojmu zdraviu. Binárna logistická analýza ukázala jasnú súvislosť medzi sociálno-ekonomickým statusom meraným príjmom, pracovnou intenzitou domácnosti a fajčením. Čo sa týka pitia alkoholu, výsledky analýzy nie sú až také jednoznačné a ako výraznejšie diferencujúci faktor vystupuje do popredia príjmová situácia domácností. Zatiaľ čo predpoklady na pravidelné fajčenie sú vyššie medzi mladými ľuďmi z nízkopríjmových skupín, alkohol táto kategória mladých v porovnaní s mladými ľuďmi s vyššími príjmami konzumuje menej.

Článok na stiahnutie
PDF (826,6 KB, 201 stiahnutí)