S kým žijeme v jednej domácnosti? Meniace sa formy rodinného správania na Slovensku z pohľadu štruktúry domácností

Roman Džambazovič, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 29 – 47

Abstrakt

Príspevok skúma trendy vo vývoji štruktúry domácností na Slovensku v intercenzálnom období 1961 až 2011. Sústreďuje sa na zachytenie vývoja v dvoch typoch domácností – cenzových a hospodáriacich. Analyzuje údaje zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov dopĺňané o výsledky zisťovania EU SILC, čo umožňuje medzinárodnú komparáciu. Analýza sa pokúša aj o hľadanie explanácií zistených zmien prostredníctvom vybraných základných demografických procesov a ďalších širších súvislostí spojených s rodinou, partnerstvom a rodičovstvom.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 322 stiahnutí)