Rodinná politika na Slovensku v komparatívnej perspektíve

Daniel Gerbery, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 48 – 68

Abstrakt

Rodinná politika na Slovensku sa vyznačuje špecifickými inštitucionálnymi rysmi,ktoré vznikli v procese transformácie v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Slovensko vykazuje špecifické postavenie z hľadiska dĺžky a štedrosti rodičovskej dovolenky, dostupnosti predškolských zariadení, úrovne a štruktúry výdavkov. Zároveň výstupy a výsledky rodinnej politiky situujú Slovensko do špecifickej pozície. Príspevok pomocou klastrovej analýzy identifikuje pozíciu rodinnej politiky zameranej na rodiny s deťmi na Slovensku vo vzťahu k existujúcim rodinným politikám v ostatných krajinách Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). Analýza sa realizuje na makroúrovni s využitím porovnateľných agregovaných údajov, ktoré pochádzajú z komparatívnych databáz Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (ďalej „OECD“) a EÚ. Výsledné klastre krajín sú interpretované vo svetle predchádzajúcich zistení i najnovších politických reforiem v danej oblasti.

Článok na stiahnutie
PDF (895,4 KB, 291 stiahnutí)