Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od relevantných faktorov

Erik Šoltés, Ondrej Dúžik, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 12 – 27

Abstrakt

V príspevku sa zameriavame na modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov slovenských jednočlenných domácností od relevantných faktorov. Hlavným cieľom je zostrojiť vhodný regresný model, prostredníctvom ktorého môžeme kvantifikovať vplyv relevantných faktorov na hrubé peňažné príjmy týchto domácností. Článok poskytuje výsledky našej analýzy, ktoré sme získali zo zisťovania Štatistika rodinných účtov, ktoré realizoval Štatistický úrad SR v roku 2012. Na naše účely sme použili viacfaktorovú analýzu rozptylu, testy zhody marginálnych stredných hodnôt, regresnú a korelačnú analýzu. Tieto štatistické metódy boli aplikované prostredníctvom SAS Enterprise Guide.

Článok na stiahnutie
PDF (976,2 KB, 287 stiahnutí)