Identifikácia relevantných faktorov a posúdenie ich vplyvu na rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia slovenských domácností prostredníctvom logistickej regresie

Erik Šoltés, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 3 – 22

Abstrakt

Článok vychádza z troj-dimenzionálneho konceptu chudoby a sociálneho vylúčenia využívaného v stratégii Európa 2020 v súvislosti s monitorovaním pokroku v oblasti
sociálnej inklúzie a redukcie chudoby. Príspevok analyzuje päť modelov logistickej regresie, ktoré modelujú rôzne formy chudoby a sociálneho vylúčenia
charakterizované agregovaním subindikátorov do hlavného indikátora – AROPE (miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia). Prezentované analýzy identifikujú
faktory, ktoré ovplyvňujú hrozbu, že domácnosť bude musieť čeliť riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia aspoň v jednej dimenzii a vo všetkých troch dimenziách
súčasne ako aj faktory, ktoré majú vplyv na jednotlivé dimenzie – riziko príjmovej chudoby, závažná materiálna deprivácia a veľmi nízka intenzita práce. Odhadnuté
modely nám umožnili kvantifikovať vplyv relevantných faktorov na uvedené formy chudoby a sociálneho vylúčenia a predikovať pravdepodobnosti výskytu týchto foriem
v rámci jednotlivých skupín slovenských domácností. Štatistické analýzy boli uskutočnené v analytickom softvéri SAS Enterprise Guide na základe údajov zo
zisťovania EU-SILC 2016.

Článok na stiahnutie
PDF (1,5 MB, 464 stiahnutí)

Menu