Demografická budúcnosť EÚ v prognózach Eurostatu

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 48 – 65

Abstrakt

Hlavným cieľom príspevku je analýza publikovaných údajov populačných prognóz konštruovaných EUROSTAT-om. Okrem budúceho populačného vývoja a populačného rastu sa tiež zameriavame na zmeny vo vekovej štruktúre a proces starnutia. V článku rovnako hodnotíme aj niektoré základné informácie týkajúce sa konštrukcie týchto prognóz, formovania možného vývoja jednotlivých komponentov, ako aj úrovne ich hlavných indikátorov (úhrnná plodnosť, stredná dĺžka života, migračné saldo).

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 351 stiahnutí)