Analýza diverzifikácie školstva v kontexte regionálnych štruktúr

Róbert Grác, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 13 – 39

Abstrakt

Regionálne štruktúry predstavujú zložitý heterogénny systém interagujúcich parciálnych elementov pôsobiacich vo vymedzenom priestore. Pochopenie správania jednotlivých elementov vyžaduje zvládnutie rôznych geoštatistických metodologických postupov. Zásadnú zložku národného hospodárstva tvorí ekonomická aktivita obyvateľstva v jednotlivých sektoroch. Štrukturálne znaky ekonomickej aktivity sú istým odzrkadlením sociálno-ekonomického charakteru spoločnosti, preto považujeme za dôležité venovať tejto skutočnosti pozornosť.
Príspevok sa zameriava na vybrané odvetvie národného hospodárstva – školstvo, ktoré z hľadiska významnosti predstavuje predovšetkým v ostatnom období poddimenzovanú oblasť a nevenuje sa mu dostatočná pozornosť. Výskum je zameraný na regionálno-štrukturálne procesy koncentrácie ekonomicky aktívneho obyvateľstva pôsobiaceho v školstve s využitím príslušných geoštatistických metodologických postupov s cieľom identifikovať koncentračné tendencie tohto javu. Takto definovaný cieľ poskytuje detailný pohľad nielen na priestorovú diferenciáciu skúmaného javu, ale taktiež poukazuje na významnosť koncentrácie javu v priestore a zaradenie skúmaných územných jednotiek do hierarchickej kategorizácie v kontexte významnosti koncentrácie javu v priestore.

Článok na stiahnutie
PDF (3,1 MB, 293 stiahnutí)