Analýza disparít salda zamestnanosti v aktívnych podnikoch v členení podľa SK NACE a NUTS3 v rokoch 2008 až 2018

Silvia Komara, Erik Šoltés, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 15 – 31

Abstrakt

Článok sa zameriava na vplyv demografických udalostí podnikov, ako sú ich vznik a zánik, na zamestnanosť v aktívnych podnikoch v krajoch SR v rokoch 2008 až 2018, pričom tento vplyv sledujeme prostredníctvom salda zamestnanosti v aktívnych podnikoch vyvolaného samotným vznikom a zánikom podnikov. Cieľom článku je odhaliť čistý vplyv troch faktorov: roka, sekcie ekonomických činností a kraja na podiel salda zamestnanosti v aktívnych podnikoch. Na tento cieľ sme využili všeobecný lineárny model a s ním asociovaná analýza marginálnych stredných hodnôt a kontrastná analýza. Prezentované analýzy vychádzajú z databáz Demografia podnikov 2008 až 2018, ktoré nám na výskumné účely poskytol Štatistický úrad SR.

Článok na stiahnutie
PDF (1,9 MB, 119 stiahnutí)