Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku?

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 3 – 18

Abstrakt

Prognostické simulácie prinášajú pohľad na dlhodobý demografický vývoj na Slovensku. Jednotlivé simulačné scenáre opisujú možný vývoj počtu a vekového zloženia obyvateľstva do roku 2100, ktorý by za určitých predpokladov mohol nastať. Ide teda nie len o najpravdepodobnejšie scenáre budúceho vývoja ale aj o menej pravdepodobné a nepravdepodobné scenáre, ktoré sa z dnešného pohľadu nejavia
ako nereálne.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 294 stiahnutí)