Výzva nového konceptu Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Ľudmila Ivančíková, Zuzana Podmanická, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Slovenská republika

Strany: 7 – 15

Abstrakt

Sčítania patria svojou prípravou a realizáciou k najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam a poskytujú nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o bývaní a domácnostiach. Príspevok opisuje nový koncept Sčítania obyvateľov, domov a bytov
2021 v Slovenskej republike, ktorým je integrované a plne elektronické sčítanie. Zameriava sa osobitne na prípravu sčítania v zmysle nastavených východísk
z pohľadu biznis procesov a v čase. Predstavuje uskutočnené aktivity nevyhnutné na jeho realizáciu podľa nového konceptu, ktorými boli najmä analýzy a integrácie
administratívnych zdrojov údajov, legislatívne zabezpečenie, úplná inovácia územnej prípravy, vývoj elektronických systémov na zber údajov.

Článok na stiahnutie
PDF (2,1 MB, 189 stiahnutí)