Využitie Bayesovských metód pri analýze dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Eva Kotlebová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 34 – 46

Abstrakt

Problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti možno považovať za indikátor chudoby, pretože jednou z jej hlavných príčin je nedostatok finančných zdrojov. Príspevok sa zaoberá odhadom podielu obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť najmä z finančných dôvodov, ale aj z iných príčin, ktoré však tiež úzko súvisia s finančnou situáciou obyvateľov. Podkladom na analýzu sú údaje z výberového zisťovania EHIS 2014, ktoré mapujú situáciu z pohľadu poberateľov zdravotnej starostlivosti. Okrem odhadu podielov obyvateľov Slovenskej republiky, pre ktorých je nedostupná niektorá z foriem zdravotnej starostlivosti, sa v článku analyzujú aj niektoré faktory ovplyvňujúce mieru nedostupnosti zdravotnej starostlivosti. Na spresnenie odhadov sa využívajú aj údaje z výberového zisťovania EU SILC, ktoré možno považovať za zdroj apriórnej informácie, takže nám umožnili aplikovať bayesovské metódy.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 202 stiahnutí)