Štatistické odchýlky v údajoch o motorových palivách

Ján Horváth, Janka Szemesová, Lenka Zetochová, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská republika

Strany: 3 – 21

Abstrakt

Doprava je jedným z kľúčových zdrojov emisií skleníkových plynov a znečisťovania ovzdušia. Preto je potrebné zamerať sa na čo najpresnejší odhad skleníkových plynov (GHG) a látok znečisťujúcich ovzdušie (AP) v tomto sektore. Presný odhad emisií musí vychádzať z kvalitných vstupných údajov. Štatistické údaje o používaní benzínu, nafty a biopalív sú kľúčovými vstupnými údajmi v sektore doprava. Pri zostavovaní ročných správ o emisiách a porovnávaní údajov sa zistili nezrovnalosti medzi štatisticky vykazovanými údajmi rôznych organizácií. Na túto analýzu sme použili datasety rokov 2014 – 2018. Analýza odhalila, že na Slovensku existujú tri hlavné zdroje údajov – Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR), Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) a odbor ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (OOO – MŽP SR). Každý zdroj má svoju vlastnú metodiku, odlišné označovanie palív (napr. kódy KN) a rôzne dátumy vykazovania. ŠÚ SR využíva údaje o dovoze / vývoze a produkcii rafinérskeho oleja. FR SR využíva údaje založené na daňových priznaniach z predaja ropných produktov a zo spotrebných daní z predaja biopalív a Ministerstvo životného prostredia využíva údaje z Národného emisného informačného systému (NEIS).

Článok na stiahnutie
PDF (1,0 MB, 235 stiahnutí)