Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 14 – 36

Abstrakt

Proces sobášnosti a plodnosti na Slovensku prešiel od začiatku 90. rokov viacerými dôležitými a jedinečnými transformačnými zmenami, ktorých hlavné črty je možné najlepšie identifikovať prostredníctvom kohortného prístupu. Cieľom príspevku je poukázať na hlavné rozdiely v týchto procesoch v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním, na zmeny ku ktorým dochádza a v prípade najmladších kohort aj na možný vývoj sobášnosti slobodných a konečnej plodnosti žien a ich štruktúry podľa parity. Na tento účel bola konštruovaná špeciálna projekcia rešpektujúca inkrementno-dekrementný model prechodov medzi paritami respektíve dekrementný model prechodu zo stavu slobodný do stavu ženatý/vydatá.

Článok na stiahnutie
PDF (1,9 MB, 417 stiahnutí)