Proces starnutia populácie Slovenska v európskom kontexte

Marcela Káčerová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Jana Ondačková, Schubert & Franzke kartografické vydavateľstvo, Slovenská republika

Strany: 44 – 58

Abstrakt

Populačné starnutie je jednou zo základných čŕt súčasného populačného vývoja s jeho budúcim nezvrátiteľným dosahom. Zásadnú zmenu v procesoch populačného starnutia priniesol druhý demografický prechod ako komplex zmien v rodinnom a reprodukčnom správaní. Cieľom článku je analýza populačného starnutia obyvateľstva Slovenska. Pozornosť sa orientuje na štúdium populačného starnutia z temporálneho aspektu, zaoberá sa zmenami vekovej štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch 1950 – 2013. Významným atribútom procesu starnutia je jeho priestorová diferencovanosť. Druhým aspektom výskumu je analýza komparácie populačného starnutia Slovenska s ostatnými krajinami Európy v rokoch 1960 – 2013.

Článok na stiahnutie
PDF (1,0 MB, 580 stiahnutí)