Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Strany: 35 – 53

Abstrakt

THlavným cieľom príspevku je analýza plodnosti na Slovensku založenej na výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011. Analyzujeme vývoj konečnej plodnosti žien narodených medzi rokmi 1930 – 1970 v spojitosti so zmenami v ich štruktúre podľa parity. Osobitnú pozornosť venujeme diferenčnej analýze kohortovej plodnosti podľa rodinného stavu, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ekonomickej aktivity, národnosti a náboženského vyznania žien na Slovensku.

Článok na stiahnutie
PDF (1,4 MB, 196 stiahnutí)