Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 22 – 36

Abstrakt

Plodnosť na Slovensku má dlhodobo klesajúci trend. Potvrdzujú to nielen prierezové údaje, ale znižovanie intenzity rodenia detí jasne identifikujeme aj v generačnom pohľade. Nezastupiteľné miesto pre hlbšie pochopenie týchto zmien zohrávajú údaje získavané zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov. V nich je už od roku 1930 integrálnou súčasťou na Slovensku otázka o počte (živo-)narodených detí. Okrem generačnej plodnosti prezentujúcej priemernú realizovanú plodnosť žien narodených v rovnakom roku umožňujú aj hlbší pohľad na štruktúru žien podľa počtu narodených detí, úroveň a vývoj pravdepodobností narodenia prvého, či ďalšieho dieťaťa, či koncentrácie reprodukcie a tým samotnej variability reprodukcie. Hlavným cieľom tohto článku bola hlbšia analýza generačnej plodnosti na Slovensku v skupinách žien narodených v rokoch 1940 – 1980. Na tieto účely využívame výsledky najnovšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Získané údaje potvrdili pokračujúci pokles plodnosti, keď generácie žien z druhej polovice 60. rokov boli poslednými s priemerne viac ako 2 deťmi. U žien narodených v 70. rokoch generačná plodnosť klesla signifikantne pod hranicu 2 detí. To je podmienené znižovaním pravdepodobností narodenia prvého i druhého dieťaťa, čo sa následne prejavuje aj na náraste bezdetnosti, jednodetnosti pri súčasnom poklese podielu dvojdetného modelu rodiny. V najmladších generáciách tiež dochádza k zvyšovaniu variability reprodukcie a zmenšovaniu rodín a počtu súrodencov v nich.

Článok na stiahnutie
PDF (2,3 MB, 168 stiahnutí)