Plodnosť žien na Slovensku podľa výsledkov sčítania ľudu 1930

Branislav Šprocha, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Terézia Šprochová, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 49 – 67

Abstrakt

Sčítanie ľudu v roku 1930 prvýkrát v histórii Slovenska obsahovalo otázku o počte detí narodených aspoň raz vydatým ženám. Československo sa vďaka tomu stalo jednou z prvých krajín na svete, ktoré boli schopné analyzovať intenzitu a charakter realizovanej plodnosti z populačných cenzov. Príspevok sa zameriava na spôsob získavania týchto údajov a predovšetkým na možnosti ich využitia pri analýze reprodukčného správania a jeho zmien naprieč generáciami ako výsledok postupného šírenia demografickej revolúcie. Okrem toho sa snažíme poukázať na niektoré rozdiely v kohortovej plodnosti medzi vybranými populačnými skupinami (napr. podľa národnosti, náboženstva, miesta bydliska, triedy povolania) a regionálne rozdiely v kohortovej plodnosti a štruktúre žien podľa parity.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 197 stiahnutí)