Okamžitý dosah pandémie Covid-19 na globálnu ekonomiku v rámci modelu reálneho hospodárskeho cyklu dvoch období

Karol Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 38 – 58

Abstrakt

V článku identifikujeme hlavné ekonomické šoky spojené s prepuknutím pandémie COVID-19 počas druhého štvrťroku 2020. Na teoretické overenie vplyvov šokov sme využili jednoduchý model reálneho hospodárskeho cyklu dvoch období. Reakciu globálnej ekonomiky na prepuknutie pandémie sme v skúmanom období merali odchýlkou kľúčových premenných od log-kvadratického trendu v ekonomikách USA a EÚ. Porovnaním teoretických vplyvov šokov so skutočnou reakciou možno konštatovať, že prepuknutie pandémie bolo spojené hlavne so sektorovým šokom. Zodpovedajúci prepad ekonomiky nemožno vysvetliť bez prítomnosti šoku produktivity, nepredpokladá sa však väčší prepad celkovej produktivity faktorov ako o 4 %.

Článok na stiahnutie
PDF (2,0 MB, 180 stiahnutí)