Navrhovanie komplexných štatistických prieskumov a niektoré možnosti analýzy z nich získaných dát

Milan Terek, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Strany: 7 – 19

Abstrakt

Článok sa zaoberá možnosťami navrhovania komplexných štatistických prieskumov a vybranými analýzami dát získaných z týchto prieskumov. Uvádza sa v ňom všeobecný postup návrhu výberovej schémy komplexného štatistického prieskumu. Analýzu dát z komplexného prieskumu možno realizovať postupnosťou krokov odhadovania charakteristík z najnižšej po najvyššiu úroveň výberovej schémy. Využitie výberových váh môže proces analýzy dát z komplexného prieskumu často značne zjednodušiť. Článok sa venuje opisu formulácie empirickej pravdepodobnostnej funkcie, empirickej distribučnej funkcie a odhadovania mediánu s využitím výberových váh. Na základe dát z komplexného prieskumu EU SILC 2014 v Slovenskej republike sa odhadujú a porovnávajú mediány celkových hrubých príjmov domácností v ôsmich slovenských regiónoch.

Článok na stiahnutie
PDF (1,3 MB, 240 stiahnutí)