Možnosti porovnávania úrovne hodnôt znaku vo viacerých súboroch pri nesplnení predpokladov analýzy rozptylu

Eva Kotlebová, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Martin Sliacky, Swis Re, Slovenská republika

Strany: 3 – 17

Abstrakt

Pri použití analýzy rozptylu sa v praxi javí ako najproblematickejší predpoklad homoskedasticity (rovnosti rozptylov v porovnávaných súboroch). V takom prípade (ak sú splnené ostatné predpoklady) je možnosť využiť Welchovu analýzu rozptylu, pri ktorej sa vo výpočte testovacej štatistiky rozsahy jednotlivých výberov nahradia váhami, v ktorých sú zahrnuté aj výberové rozptyly. V príspevku sa porovnávajú výhody a nevýhody klasickej a Welchovej analýzy rozptylu prostredníctvom veľkostí chýb 1. a 2. druhu pri rôznych vstupných hodnotách parametrov súborov. Výsledkom sú odporúčania pre voľbu vhodnej metódy pre rôzne kombinácie veľkostí porovnávaných súborov a ich variabilít.

Článok na stiahnutie
PDF (1,9 MB, 162 stiahnutí)