Mobilná sieť ako perspektívny zdroj informácií o priestorovom rozmiestnení a mobilite populácie

Martin Šveda, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Geografický ústav SAV, v. v. i., Slovenská republika

Typ článku: informatívny článok
Strany: 77 – 92

Abstrakt

Mobilné zariadenia sa stali všadeprítomnou a neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Ich prostredníctvom zanechávame čoraz presnejšie a rozmanitejšie digitálne stopy. Príspevok predstavuje základné vlastnosti údajov z mobilnej siete v kontexte ich spracovania pre potreby sledovania rozmiestnenia a mobility populácie. Principiálne môžeme údaje z mobilnej siete rozdeliť do dvoch skupín, na pasívne a aktívne. Práve prvé menované majú značný potenciál pre exploratívny výskum v oblasti časovo-priestorového správania populácie, keďže pri použití vhodného spracovania dokážeme z miliónov záznamov v mobilnej sieti vyťažiť významnú informáciu o pravidelných lokalizáciách značnej časti populácie.

Článok na stiahnutie
PDF (2,4 MB, 44 stiahnutí)