Kointegračný prístup k modelovaniu vývoja ceny bývania v SR

Ján Haluška, INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Slovenská republika
Mikuláš Cár, Národná banka Slovenska, Slovenská republika

Strany: 18 – 32

Abstrakt

Trh s bývaním v SR má relatívne krátku históriu, počas ktorej sa vývoj cien domov a bytov vyznačoval značnou volatilitou. V predkrízovom období zaznamenali tieto ceny veľmi dynamický rast, kríza však spôsobila ich pokles, ktorý ešte stále pokračuje. Zatiaľ čo v SR sú také výrazné zmeny vo vývoji cien bývania nepochybne novým javom, vo vyspelých trhových ekonomikách ide o jav, ktorý sa periodicky opakuje. V dôsledku toho je už takmer 20 rokov motívom aj pre ekonometrické modelovanie. Ceny nehnuteľností totiž výrazne ovplyvňujú nielen správanie ekonomických subjektov, ale aj úroveň aktivity v súvisiacich odvetviach, preto modelovanie a prognózovanie vývoja týchto cien má mimoriadny význam. Cieľom príspevku je prezentovať výsledky empirickej analýzy vývoja cien bývania v SR, ktoré boli získané na základe skúmania kointegrácie relevantných časových radov a konštrukcie modelu s korekčným členom.

Článok na stiahnutie
PDF (843,4 KB, 288 stiahnutí)