Dôsledky zmien reprodukčného správania na vekové zloženie obyvateľstva

Boris Vaňo, INFOSTAT – Výskumné demografické centrum, Slovenská republika

Strany: 3 – 12

Abstrakt

Na koncipovanie opatrení na zmiernenie populačného starnutia je potrebné poznať faktory, ktoré tento proces ovplyvňujú. V článku sa hodnotí vplyv faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú vekové zloženie obyvateľstva, t. j. plodnosti, úmrtnosti a migrácie. Na hodnotenie sa využívajú prognostické simulácie založené na kohortne-komponentnej metóde. Ďalej sa článok zameriava na zisťovanie, ako výber ukazovateľov ovplyvňuje meranie zmien vo vekovej štruktúre obyvateľstva. Využívajú sa nielen najčastejšie štandardné ukazovatele založené na prežitom veku ale aj prospektívne ukazovatele, založené na potenciálnom veku.

Článok na stiahnutie
PDF (1,7 MB, 247 stiahnutí)