Charakteristiky výkonnosti procesu v metodológii Six Sigma

Milan Terek, Vysoká škola manažmentu, Slovenská republika

Typ článku: vedecký článok
Strany: 20 – 40

Abstrakt

V aplikáciách metodológie Six Sigma je pri hodnotení procesu nevyhnutné vhodne aplikovať charakteristiky výkonnosti procesu. Získané výsledky slúžia ako podklad pre rozhodovanie o projektoch Six Sigma. Cieľom príspevku je podať súhrnný prehľad týchto charakteristík s dôrazom na ich štatistický význam, prepojenia medzi nimi a spôsoby získavania dát na ich výpočet. Bude navrhnutý spôsob voľby rozsahu náhodného výberu a spôsob realizácie náhodného vyberania pri výpočte počtu nezhôd na milión príležitostí a budú uvedené interpretačné možnosti získaných výsledkov. Pochopenie štatistických súvislostí medzi charakteristikami výkonnosti procesu môže uľahčiť ich aplikácie v praxi. Aplikácia navrhnutého postupu pri náhodnom vyberaní môže umožniť presnejšie hodnotenia výkonnosti procesu.

Článok na stiahnutie
PDF (2,4 MB, 62 stiahnutí)